Będzie można budować bliżej cmentarza?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, odległość cmentarza od poszczególnych rodzajów zabudowań wymienionych w rozporządzeniu, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Projekt zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewiduje, że cmentarz nie będzie mógł znajdować się w odległości mniejszej niż, odpowiednio, 150 m (w tym m.in. od budynku mieszkalnego) oraz 500 m od wybranych obiektów wymienionych w nowelizacji. Przez odległość, o której mowa powyżej, należy rozumieć najkrótszy odcinek mierzony od ogrodzenia cmentarza do ujęcia wody albo budynku określonego w przepisach. Co istotne dla deweloperów mieszkaniowych, odległość od budynku mieszkalnego będzie mogła być zmniejszona do:

  • 50 m, jeżeli budynek mieszkalny jest podłączony do sieci wodociągowej;
  • 35 m, pod warunkiem że (a) budynek mieszkalny jest podłączony do sieci wodociągowej oraz (b) powierzchnia grzebalna, za wyjątkiem kolumbariów, nie znajduje się w odległości mniejszej niż 15 m od ogrodzenia cmentarza.

Powyższe oznacza, że o ile spełnione będą przesłanki wskazane w pkt 2) powyżej, deweloperzy będą mogli budować o 15 metrów bliżej od ogrodzenia cmentarza, niż do tej pory. Sprawa wzbudza kontrowersje, zwłaszcza ze względów religijnych lub etycznych. Jednakże deweloperom zmiany te mogą otworzyć drogę do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, które dotychczas były niemożliwe lub możliwe w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Zwłaszcza stare cmentarze, często zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejskich lokalizacjach. Inna kwestia, czy bliskie sąsiedztwo cmentarza nie zniechęci potencjalnych nabywców lokali do zakupu. Mając jednak na uwadze, że na rynku brakuje dostępnych na sprzedaż działek w atrakcyjnych, miejskich lokalizacjach, można przypuszczać, że również inwestycje deweloperskie realizowane co prawda w bliskim sąsiedztwie cmentarza, lecz w atrakcyjnych dzielnicach, okażą się sukcesem komercyjnym.