Budowa domu nie tylko bez pozwolenia na budowę, lecz również bez prawa organu do zgłoszenia sprzeciwu

Zgodnie z obecnie obowiązującym Prawem budowlanym, do budowy określonych budynków jednorodzinnych można przystąpić bezpośrednio po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy, tj. organ ten nie ma kompetencji do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Projektowana nowelizacja Prawa budowlanego znosi powyższe kryterium maksymalnej powierzchni domów jednorodzinnych, w przypadku których organ nie będzie mógł dokonać kontroli prewencyjnej zgłoszenia (nie będzie mógł wnieść sprzeciwu na etapie weryfikacji zgłoszenia). Zatem uproszczona procedura obejmie również budynki mieszkalne jednorodzinne, spełniające powyższe kryteria, o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2. W świetle nowych przepisów nadzór nad realizacją domów jednorodzinnych o wskazanych powyżej parametrach miałby być sprawowany przez organ wyłącznie w trybie nadzoru weryfikacyjnego, przez wstrzymanie, na podstawie postanowienia, prowadzenia robót budowlanych wykonywanych np. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenia środowiska, lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach.

Powyższe rozróżnienie na domy o powierzchni zabudowy do oraz powyżej 70 m2 pozostanie jednak istotne w zakresie ustalania katalogu osób uczestniczących w realizacji inwestycji. W przypadku budowy domu o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2, w odróżnieniu od mniejszych domów, obligatoryjny będzie udział kierownika budowy.