Budowa domu o powierzchni do 70 m2 bez pozwolenia możliwa już od 3 stycznia 2022 roku

Ustawa wprowadzająca możliwość budowy domów mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia („Ustawa”) wejdzie w życie 3 stycznia 2022 r. Regulacja umożliwi budowę domów mieszkalnych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Rozwiązanie to dotyczy budynków, które spełniać będą następujące kryteria:

  • będą wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • będą miały nie więcej niż dwie kondygnacje,
  • ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 70 m2,
  • ich obszar oddziaływania mieścić się będzie w całości na działce lub działkach, na których zostaną zaprojektowane,
  • ich budowa prowadzona będzie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Dodatkowym wymogiem będzie dopuszczalna gęstość zabudowy wynosząca jeden obiekt na każde 500 m2 działki. Ma to zagwarantować, że wprowadzone rozwiązanie będzie służyło wyłącznie celom indywidualnym i uniemożliwi powstawanie osiedli mieszkaniowych z gęstą zabudową. Budowa takiego obiektu odbywać się będzie w ramach procedury tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Jednocześnie organ administracji architektoniczno – budowlanej zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedniego urzędu stosowne informacje o inwestycji, co umożliwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nimi. Do zgłoszenia budowy inwestor będzie zobowiązany załączyć oświadczenie, że budowa realizowana będzie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (co może budzić wątpliwości w świetle możliwości ewentualnej sprzedaży lub wynajmu takiego domu).

Ustawa znosi także obowiązki prowadzenia dziennika budowy oraz ustanawiania kierownika budowy, co nie oznacza jednak zakazu jego ustanowienia. Jeżeli kierownik budowy nie zostanie ustanowiony, wówczas na inwestora przechodzą niektóre dodatkowe obowiązki, takie jak np. złożenie oświadczenia o zgodności wybudowanego budynku z projektem załączonym do zgłoszenia a także umieszczenie tablicy informacyjnej dot. inwestycji na terenie budowy.