Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

Zgodnie z Prawem budowlanym, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie do 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie dokonania zgłoszenia. Kluczową kwestią w tym przypadku jest rozumienie pojęcia tzw. „trwałego związania z gruntem”.

NSA w wyroku z dnia 2 marca 2021 r. (II OSK 1772/18) wskazał, że najistotniejszymi cechami klasyfikującymi obiekt budowlany jako trwale połączony z gruntem są jego wielkość, masa oraz względy bezpieczeństwa, które mogą wymagać takiego trwałego związania.

Aspektami drugorzędnymi są natomiast sposób związania obiektu z gruntem, technologia wykonania fundamentu czy możliwości techniczne jego przeniesienia w inne miejsce. Ww. wyrok NSA zapadł w sprawie, w której starosta wniósł sprzeciw od dokonanego przez inwestora zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w postaci masztu wolnostojącego będącego stacją bazową telefonii komórkowej. Wojewoda, jako organ II instancji, wskazał dodatkowo, że przedmiotowy maszt powinien być tak wykonany, aby mógł opierać się takim czynnikom jak wiatr, śnieg czy obciążenia dynamiczne, mogącym zniszczyć konstrukcję.

NSA przyznał rację organom administracji, które uznały, iż skoro maszt posadowiony będzie w prefabrykowanym fundamencie zapewniającym bezpieczeństwo posadowionej na nim konstrukcji oraz uniemożliwiającym jej przesunięcie, to nie można w takim wypadku uznać takiego obiektu budowlanego za wolnostojący (niepołączony trwale z gruntem). Organy nie podzieliły stanowiska inwestora, który wskazywał, że istnieją techniczne możliwości przesunięcia przedmiotowego masztu przemawiające za uznaniem go za niezwiązany trwale z gruntem. W konkluzji, jak wskazano w uzasadnieniu orzeczenia NSA, sposób połączenia z gruntem, technika czy technologia z tym związane nie mogą świadczyć o tym, czy jest to w rozumieniu Prawa budowlanego trwałe czy też nietrwałe połączenie z gruntem. Takie stanowisko wyrażano już wcześniej w orzecznictwie NSA.

Inwestorzy powinni zatem uwzględniać jednolitą linię orzeczniczą i praktykę organów administracji architektoniczno – budowlanej w powyższej kwestii. W wielu wypadkach czas poświęcony na szczegółową analizę planowanej inwestycji może pozwolić uniknąć w przyszłości czasochłonnych procesów przed organami administracji, a w dalszym etapie – także sądami administracyjnymi.