Drugi etap likwidacji prawa użytkowania wieczystego

Pod koniec marca bieżącego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to kolejny, po uwłaszczeniu właścicieli domów i lokali mieszkalnych, etap likwidacji prawa użytkowania wieczystego, obejmujący tym razem nieruchomości komercyjne. Wspomniana nowela umożliwi przedsiębiorcom wykup na własność nieruchomości przez nich wieczyście użytkowanych. Na tej zmianie skorzystają więc, przede wszystkim, właściciele biurowców czy centrów handlowych.

Planowana reforma zakłada, że uwłaszczenie przedsiębiorców będzie następowało na ich wniosek, a nie z mocy prawa, jak to miało miejsce w przypadku nieruchomości mieszkaniowych.  Użytkownik wieczysty, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, będzie mógł złożyć wniosek o wykup nieruchomości. W takim przypadku organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz takiego podmiotu. Nowelizacja wprowadza również dość atrakcyjne zasady wykupu takich gruntów, np. w przypadku zapłaty jednorazowej, cena wykupu wyniesienie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Nowe przepisy będę przewidywały także wyjątki. Przede wszystkim, w przypadku gruntów niezabudowanych lub zajmowanych przez rodzinne ogródki działkowe, będą one mogły być wykupione za zgodą samorządu lub starosty i wojewody oraz pod warunkiem, że użytkowanie wieczyste trwa co najmniej 10 lat. Spod roszczenia zostaną wyłączone również grunty Skarbu Państwa istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej, a więc będące we władaniu, m.in., Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasów Państwowych, Wód Polskich. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.