Likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Jednym z celów projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których do rozpoczęcia użytkowania obiektów budowlanych wystarczające będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy, zamiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z proponowanymi przepisami, pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub gdy sam inwestor dobrowolnie o to wystąpi, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagane.

W pozostałych przypadkach wymagane będzie jedynie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także obiektu budowlanego zaliczanego do kategorii III i budowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę będzie można natomiast przystąpić z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. W obu przypadkach przed przystąpieniem do użytkowania konieczne będzie dołączenie do dokumentacji budowy szeregu dokumentów, w tym projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń dotyczących przyłączy i instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.