Nowe zasady dotyczące wycinki drzew w 2023 r.

26 października 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie usuwania drzew. Jedną z najbardziej istotnych nowości jest umożliwienie, od dnia 27 stycznia 2023 r., składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (lub zgłoszenia ich usunięcia w przypadku osób fizycznych) w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski te mają zostać ujednolicone na obszarze całego kraju, a ich wzory udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jest to istotna zmiana, biorąc pod uwagę, że dotychczas to gminy decydowały o tym, jakie szczegółowe informacje (poza wymaganymi ustawowo) wnioskodawca ma obowiązek wskazać. Problematyczne może być jednak to, że ww. ujednolicenie dotyczy wyłącznie wniosków online, co oznacza, że wnioski składane w tradycyjnej, pisemnej formie pozostają bez zmian. Nie można zatem wykluczyć, że w danej gminie będą jednocześnie funkcjonowały dwa odrębne treściowo wnioski – online oraz pisemny. Powyższe zmiany wchodzą w życie w dniu 27 stycznia 2023 r., przy czym aktualnie trwają prace nad kolejną nowelizacją dotyczącą (m.in.) tego zagadnienia.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 22 września 2022 r. (druk sejmowy nr 2628), w ustawie o ochronie przyrody wprowadzona ma zostać zmiana umożliwiająca wycinkę bez zezwolenia niektórych gatunków drzew o obwodzie o 20 cm większym niż dotychczas. Zgodnie z projektowaną nowelizacją, właściciel nieruchomości ma być zobowiązany do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 70 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zmiana ta ma umożliwić usuwanie większej liczby drzew bez konieczności ingerencji organów administracji.