Nowe zasady nadawania pism procesowych w placówkach pocztowych

Nowe zasady nadawania pism procesowych w placówkach pocztowych

Od 24 września możemy wysyłać pisma procesowe nie tylko w placówkach Poczty Polskiej, ale także u innych operatorów pocztowych. Umożliwiła to ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która zmieniła m.in. treść art. 165 § 2 k.p.c. Dotychczas przepis ten określał zasadę, według której nadanie pisma w placówce tzw. operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Operatorem wyznaczonym jest (zgodnie z ustawą Prawo pocztowe) operator obowiązany do świadczenia pocztowych usług powszechnych. Aktualnie tę rolę na terenie naszego kraju pełni Poczta Polska. Tym samym, moment nadania pisma w placówce Poczty Polskiej oznaczał skuteczne wniesienie go do sądu. Nowelizacja wprowadza zmianę, na mocy której pismo procesowe może być nadane u każdego innego operatora pocztowego, który w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe uprawniony jest do wykonywania działalności pocztowej. Analogiczna zmiana dotyczy wysyłki pisma w innym państwie Unii Europejskiej – po nowelizacji można tego dokonywać u wszystkich operatorów pocztowych zajmujących się doręczaniem korespondencji na terenie UE.

Co ważne, nowelizacja wprowadza warunek nadania pisma w formie przesyłki poleconej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, umacnia to pewność obrotu i przyspiesza postępowanie sądowe. W konsekwencji, tylko takie nadanie przesyłki będzie miało charakter równoznaczny z wniesieniem jej do sądu.