Nowe zasady pracy zdalnej

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalona w dniu 1 grudnia 2022 r., została ogłoszona w dniu 6 lutego 2023 r. Główna zmiana wynikająca z nowelizacji polega na wprowadzeniu pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy, unormowanej w Kodeksie pracy. Nowelizacja uchyla przepisy w sprawie pracy zdalnej znajdujące się  dotychczas w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również uchyla dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy w Kodeksie pracy. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym praca zdalna będzie mogła być wykonywana także pod adresem zamieszkania pracownika. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Poza wykonywaniem pracy zdalnej na podstawie dwustronnego ustalenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, praca zdalna będzie mogła być wykonywana również na polecenie pracodawcy (z zastrzeżeniem uprawnienia pracodawcy do cofnięcia polecenia):

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
  • lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej,

jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz uchylające telepracę wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji, tj. 7 kwietnia 2023 r. Poza uregulowaniem pracy zdalnej, inną istotną zmianą wprowadzoną wskutek nowelizacji jest wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom prowadzenie w miejscu pracy prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Te przepisy wejdą już w terminie dwóch tygodni od ich ogłoszenia.