Nowe zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony

Coraz bliżej przyjęcia od dawna oczekiwanych zmian w Kodeksie Pracy. 3 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej  opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Nowelizacja przewiduje wiele zmian m.in. w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Po wejściu w życie zmian, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony będzie musiała obowiązkowo zostać wskazana w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zmiana ta pociągnie za sobą szereg skutków. Po pierwsze, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca będzie musiał zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Ponadto poprawne uzasadnienie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie miało bardzo istotne znaczenie, ponieważ w razie ustalenia, że wypowiedzenie takiej umowy jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Natomiast jeżeli przed wydaniem orzeczenia upłynie już termin, do którego umowa zawarta na czas określony miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy będzie niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, pracownikowi przysługiwać będzie wyłącznie odszkodowanie. Co istotne, do umów o pracę na czas określony, obowiązujących w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, które przed tym dniem zostaną wypowiedziane, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Podobnie, do postępowań dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe, jeżeli umowy te zostaną wypowiedziane przed dniem wejścia w życie tej ustawy.