Obowiązek zwrotu dodatkowych opłat nakładanych na kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

15 sierpnia 2022 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jej istotą jest wprowadzenie przepisu nakazującego bankom dokonywanie zwrotu dodatkowych opłat, które nakładane są na kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Taka praktyka banków tłumaczona jest tym, że do czasu wpisu banki ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, w praktyce niemal w każdym przypadku, wpis hipoteki zabezpieczającej jest dokonywany zgodnie z wnioskiem, wobec czego ww. ryzyko nie realizuje się. Nowelizacja wprowadziła więc zasadę, według której dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki, podlega zwrotowi konsumentowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ustawa nowelizująca wchodzi w życie 17 września 2022 r. Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej oraz do takich umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie zostanie dokonany wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Dodatkowo, w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad rozwiązaniami mającymi skrócić czas oczekiwania na dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Ma to być możliwe m.in. dzięki umożliwienia notariuszom dokonywania wpisów w księgach wieczystych dotyczących wyodrębnienia nowej nieruchomości lokalowej oraz hipoteki. Taki wpis dokonany przez notariusza ma mieć taki sam skutek jak wpis dokonany przez referendarza sądowego.