Organ zarządzający drogą nie musi zapewniać dojazdu do drogi głównej

Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 13 października 2022 roku rozstrzygnął sprawę, która dotyczyła sporu właścicielki nieruchomości położonej przy drodze krajowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Właścicielka nieruchomości wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej na jej nieruchomość, na której, po wykonaniu zjazdu, zamierzała podjąć działalność handlową. GDDKiA odmówiła wydania zezwolenia wskazując, że droga w sąsiedztwie której znajduje się ww. nieruchomość stanowi drogę zakwalifikowaną do dróg głównych klasy G, na których w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Ponadto położenie planowanego zjazdu w pobliżu dwóch skrzyżowań mogłoby zagrozić bezpieczeństwu na tym odcinku drogi krajowej. Decyzja GDDKiA została zaskarżona przez właścicielkę działki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uwzględnił skargę i uchylając decyzję orzekł, że przepis, na który powołała się GDDKiA uzasadniając swoją decyzję, w istocie ogranicza wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Skargę od tego orzeczenia wniosła GDDKiA. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji i tym samym pierwotna decyzja  GDDKiA została utrzymana w mocy. W motywach wyroku NSA wskazał, że zasadą jest ograniczenie zjazdów na drogach krajowych klasy G, a zatem jeżeli istnieje dojazd do nieruchomości z innej drogi publicznej i organ stwierdzi, że działka jest skomunikowana z tą drogą, wówczas organ ma prawo odmowy udzielenia zgody na lokalizację dojazdu do drogi klasy G.