Poszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji

Poszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji

 

24.09.2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której poszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po zmianie ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji uważane będzie również naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zatem obecnie za czyn nieuczciwej konkurencji uważane będzie także np. zawieranie porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

Co to oznacza w praktyce?

Podmiot, który dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa powyżej, narazi się na ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, będzie mógł dochodzić od ww. podmiotu dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji szeregu roszczeń, w szczególności usunięcia skutków niedozwolonych działań oraz naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych. Czas pokaże, czy dodatkowe sankcje skutecznie zniechęcą podmioty, które stosują lub rozważają stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, od decyzji o ich stosowaniu.