Praca na kilku etatach jest dopuszczalna

Zwiększenie swobody pracowników w zakresie równoczesnego nawiązywania stosunku pracy z różnymi pracodawcami to jedna ze zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma zostać przyjęty w celu wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw (w sprawie przejrzystych i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy, innym niż stosunek pracy. Powyższy przepis nie będzie miał zastosowania w przypadku zawarcia przez pracownika oraz pracodawcę umowy o zakazie konkurencji, a także jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej (np. przepisy przewidujące ograniczenia czasu pracy osób młodocianych i kierowców).

Projektowane przepisy wprost przewidują, że jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy, innym niż stosunek pracy, nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę (chyba że ograniczenia w tym zakresie wynikają z odrębnych przepisów).

Powyższe zmiany wzbudzają kontrowersje. Krytycy wskazują, że projektowane zmiany mogą być sprzeczne z konstytucyjnym prawem do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przykładowo, pracodawca, który uzna, że wykonywanie przez pracownika pracy na rzecz kilku pracodawców zagraża życiu i zdrowiu innych osób, w tym współpracowników tego pracownika (ze względu na jego zbytnie przemęczenie) nie będzie miał prawa zakazać mu dodatkowego zatrudnienia. Powyższe ograniczenie uprawnień pracodawcy może okazać się szczególnie problematyczne w przypadku pracowników sektora medycznego.