Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej przepisy regulujące pracę zdalną do Kodeksu pracy. Teraz projektem zajmie się Sejm i Senat. Praca zdalna, tj. praca, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ma zastąpić, obecnie uregulowaną w Kodeksie pracy, telepracę.

 

Projekt dopuszcza wykonywanie pracy zdalnej w pełnym wymiarze czasu pracy, jak również tylko częściowo, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Pracodawca będzie, co do zasady, musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez pracowników określonych kategorii, m.in. przez pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia oraz pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej wyłącznie, jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. W pozostałych przypadkach wniosek pracownika o pracę zdalną nie będzie dla pracodawcy wiążący.

 

Pracodawca będzie zobowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Z drugiej strony, pracownik będzie mógł jednak używać w pracy zdalnej prywatnych narzędzi (np. komputera), jeżeli ustali to z pracodawcą, przy czym będzie to możliwe wyłącznie o ile prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika będą zapewniały bezpieczeństwo pracy.