Projekt zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W ostatnich dniach w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona wyraz dalszego procesu elektronizacji usług publicznych. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiada za projekt, od lat obserwuje się stały wzrost liczby składanych wniosków do CEIDG w formie elektronicznej.

W szczytowym okresie pandemii blisko 70% takich wniosków składanych było online, co pokazuje, jak ważna dla przedsiębiorców jest możliwość załatwiania spraw w tej formie. Przewidziane w projekcie rozwiązania mają mieć pozytywny wpływ na usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada przede wszystkim całkowitą rezygnację z możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG w formie papierowej.

Dla tych, którzy obecnie nie korzystają z urzędowych usług cyfrowych, planowane jest rozłożenie w czasie procesu wprowadzania tego rozwiązania. Nowoprojektowane rozwiązania mają dotyczyć także funkcjonowania spółek cywilnych, które nadal są jednymi z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności gospodarczej. W tym zakresie projekt zakłada wprowadzenie instrumentów, które mają na celu m.in. zmniejszenie formalności w przypadku rejestracji spółki cywilnej, ograniczenie obciążeń administracyjnych dla wspólników oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej.

Zawarte w projekcie propozycje obejmują także nowe zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach. W szczególności dotyczyć ma to możliwości publikacji danych o pełnomocniku wyłącznie online, umożliwienia publikacji informacji o pełnomocniku jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. spółce jawnej) oraz wprowadzenia zasad zarządzania „kontami w systemie CEIDG” pełnomocników.

Przyjęcie powyższych rozwiązań w projektowanym kształcie ma szansę usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym, w szczególności poprzez Zaznaczyć przy tym należy, że ujawnienie danych pełnomocnika w CEIDG ma ten skutek, że pełnomocnik nie musi wobec organów administracji publicznej posługiwać się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa. Wobec tego, we wszelkich innych czynnościach nadal konieczna będzie bezpośrednia weryfikacja treści i aktualności dokumentu pełnomocnictwa w celu potwierdzenia umocowania pełnomocnika do działania w imieniu przedsiębiorcy.

Dodatkowo, projekt zakłada rozszerzenie zakresu spraw realizowanych za pośrednictwem CEIDG z wykorzystaniem danych we współpracy z ZUS, KRUS, MF, GUS, a także z geoportal.gov.pl lub z organami koncesyjnymi w zakresie udzielonych przedsiębiorcy koncesji lub zezwoleń. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.