Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły stać się użytkownikami wieczystymi gruntów pod budynkami

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad projektem ustawy, mającej na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów należących do Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, na których spółdzielnie mieszkaniowe wzniosły budynki bez trwałego tytułu prawnego do tych gruntów. Projektowana ustawa ma przyznawać spółdzielniom mieszkaniowym roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, wzniesionych przez spółdzielnie lub ich poprzedników po dniu 5 grudnia 1990 r.

Roszczenie będzie realizowane w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza odejście od umownego trybu ustanawiania użytkowania wieczystego na rzecz trybu administracyjnego. Jak wynika z informacji na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, takie rozwiązanie „zagwarantuje stronom możliwość skorzystania z instrumentów zwalczania bezczynności lub przewlekłości postępowania oraz zapewni możliwość poddania rozstrzygnięcia kontroli instancyjnej”. Jak wskazuje również KPRM „Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków będzie się wiązało z zobowiązaniem spółdzielni mieszkaniowej, na rzecz której będzie ono ustanowione, do uiszczania właścicielowi pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste”. Projekt przewiduje również możliwość udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu.

Spółdzielnie mieszkaniowe będą miały 12 miesięcy na złożenie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego.

W ocenie KPRM, dzięki planowanej ustawie spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uregulować stan prawny gruntów, na których wybudowały budynki mieszkalne. Ustabilizuje to również sytuację prawną osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub ekspektatywę ich ustanowienia. Dzięki regulacji łatwiejszy będzie obrót takimi prawami oraz możliwość ich przekształcenia w odrębną własność.

Zgodnie z planami Ministerstwa, nowe uregulowania mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.