Szybka ścieżka przekształcenia obiektów biurowych lub handlowych w obiekty mieszkalne coraz bliżej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad projektem ustawy mającej na celu ułatwienie przekształceń obiektów biurowych lub handlowych w mieszkalne oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych. Obecnie, w przypadku tego typu obiektów, zmiana sposobu użytkowania (art. 71 Prawa budowlanego), wiążę się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, ponieważ, co do zasady, wymaga przebudowy niemalże całego obiektu (np. postawienia ścian działowych w celu wyodrębnienia lokali mieszkalnych).

Wg założeń nowej ustawy, zmiana w zakresie przekształcenia ma uprościć rozwiązania wynikające z dotychczasowych przepisów „tak, aby każda przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowa ścian zewnętrznych) nie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (…)”. Wyjątkiem pozostaną elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkowników – w tym przypadku nadal będą miały zastosowanie przepisy budowlane w obecnie obowiązującym kształcie, bowiem ingerencja w elementy konstrukcyjne „wymaga już dużej wiedzy i analizy wykazanej w postaci szczegółowej dokumentacji projektowej”.

Powyższa propozycja ma, po pierwsze, stanowić pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Z uwagi na rozwój pracy zdalnej (w trybie ciągłym lub rotacyjnym), co obecnie należy uznać za stały trend, oraz zmianę nawyków zakupowych klientów przez odejście od zakupów stacjonarnych na rzecz zakupów online, w wyniku czego znaczna liczba przedsiębiorców przeniosła swoja działalność z lokali do Internetu, wiele budynków biurowych i handlowych pustoszeje, generując straty po stronie ich właścicieli. Po drugie, proponowane zmiany mają przyczynić się do wzrostu podaży mieszkań, co jest niezbędne z uwagi na gwałtowny napływu uchodźców z Ukrainy w wyniku wybuchu wojny.

Powyższe zmiany, o ile dojdą do skutku, będą miały charakter doraźny, tj. będą obowiązywać jedynie przez okres niezbędny do zniwelowania skutków pandemii oraz skutków napływu uchodźców z Ukrainy, co, wg MRiT, powinno potrwać do 2 lat. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2022 r.