Ułatwienia w wykonywaniu pracy przez cudzoziemców w Polsce

Ułatwienia w wykonywaniu pracy przez cudzoziemców w Polsce

 

19 października 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, liberalizujący zasady wykonywania pracy w Polsce przez cudzoziemców. Projekt jest odpowiedzią na dochodzące z rynku głosy o zbytnim skomplikowaniu procedur umożliwiających podjęcie pracy przez cudzoziemców, przy jednoczesnym, stale utrzymującym się zapotrzebowaniu na siłę roboczą.

Projekt przewiduje uproszczenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę (to najczęściej udzielany rodzaj zezwoleń na pobyt czasowy). Ustawodawca proponuje rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu (wystarczające ma być otrzymywanie wynagrodzenia nie niższego niż minimalne). Uchylony ma zostać wymóg przedstawienia przez cudzoziemca adresu zamieszkania w Polsce jako koniecznego do wydania zezwolenia na pobyt i pracę. Poszerzony ma zostać katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, np. zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę lub zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków.

Dodatkowo, co jest szczególnie istotne w praktyce biznesowej, w przypadku oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydłużony ma zostać okres dopuszczalnej pracy na ich podstawie z 6 do 24 miesięcy, co ma na celu także odciążenie urzędów wojewódzkich zasypywanych obecnie tysiącami takich oświadczeń. W przypadku pomyślnego przejścia procedury legislacyjnej, nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.