Uszczelnienie ograniczenia handlu w niedziele

Uszczelnienie ograniczenia handlu w niedziele

 

18 października 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, nowelizacja ma na celu wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego stosowania ustawy, w szczególności w zakresie zakresie nadużywania stosowania wyłączeń pozwalających na handel w niedziele i święta.

Główna zmiana dotyczy placówek pocztowych i polega na doprecyzowaniu, iż z wyłączenia spod zakazu będą mogły korzystać tylko te placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych (w rozumieniu Prawa pocztowego).

Dotychczas z takiego wyłączenia korzystać mogły wszystkie placówki pocztowe, co w praktyce pozwalało na handel w niedziele i święta każdej placówce handlowej, która posiada status placówki pocztowej. Większość sklepów działająca w niedziele korzysta aktualnie właśnie z tego rozwiązania.

Doprecyzowaniu uległo również samo określenie „przeważającej działalności”. Według nowego brzmienia ustawy, działalność będzie przeważająca, jeżeli stanowić będzie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży danej placówki. Powyższe ma na celu zapewnienie korzystania z wyłączenia spod zakazu handlu tylko tym placówkom, których działalność w zakresie handlu ma charakter jedynie dodatkowy w stosunku do swojej głównej działalności.

Ważną zmianą jest także nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży przez te placówki, które chcą korzystać z wyłączeń wskazanych w ustawie. Ewidencja taka musi wyraźnie rozróżniać przychód osiągnięty z działalności stanowiącej podstawę wyłączenia z zakazu oraz przychód z pozostałej działalności. Takie rozwiązanie ma umożliwić inspektorom pracy kontrolę, czy dana placówka spełnia kryteria określone w ustawie.

Nowelizacja wprowadza również rozwiązanie, zgodnie z którym przedsiębiorca, korzystający z wyłączenia spod zakazu handlu z uwagi na prowadzenie handlu wyłącznie osobiście, może korzystać z nieodpłatnej pomocy m.in. małżonka, dzieci, rodzeństwa, wnuków, dziadków, przy czym osoby te nie mogą być przez przedsiębiorcę zatrudnione. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2022 r.