Zmiana umowy spółki zgłoszona po pół roku – bezskuteczna – uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III CZP 75/22), zgodnie z którą zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych. Powołana uchwała została podjęta w związku z pytaniem prawnym, skierowanym do Sądu Najwyższego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Sąd ten powziął wątpliwość, czy uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dotycząca m.in. zmiany firmy spółki oraz zasad jej reprezentacji), podjęta w marcu 2018 r. i zgłoszona do rejestru w listopadzie tego roku, tj. niezgłoszona w terminie 6 miesięcy, w związku z odpowiednim stosowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących niezgłoszenia zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego, skutkuje bezskutecznością takiej zmiany umowy spółki, bez względu na jej przedmiot. W ocenie sądu sporządzającego pytanie prawne, odpowiednie stosowanie art. 169 § 1 w zw. z  art. 256 § 3 KSH pozwala na stwierdzenie, że zgłoszenie zmiany umowy spółki do sądu rejestrowego nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały, a wniosek o zarejestrowanie takiej zmiany powinien zostać oddalony, przy czym dotyczy to zmian okoliczności wskazanych szczegółowo w art. 166 § 1 KSH (np. firma spółki, sposób jej reprezentacji). Sąd Najwyższy uznał natomiast, że nie tylko zmiany ww. okoliczności, ale również inne zmiany umowy spółki, zgłoszone po upływie 6-miesięcznego terminu nie wywołują skutków prawnych.