• en
  • fr
Blog

9 sierpnia 2022
Reforma planowania przestrzennego – opłata za wzrost wartości działki

Od kilku miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi część tzw. reformy planowania przestrzennego, która wpisana jest w założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jednym z założeń tej nowelizacji jest zmiana w zakresie opłaty planistycznej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel […]

Czytaj dalej
9 sierpnia 2022
Projekt zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W ostatnich dniach w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona wyraz dalszego procesu elektronizacji usług publicznych. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiada za projekt, od lat obserwuje się stały wzrost liczby składanych wniosków do CEIDG w formie elektronicznej. W szczytowym […]

Czytaj dalej
5 sierpnia 2022
Praca na kilku etatach jest dopuszczalna

Zwiększenie swobody pracowników w zakresie równoczesnego nawiązywania stosunku pracy z różnymi pracodawcami to jedna ze zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma zostać przyjęty w celu wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw (w sprawie przejrzystych i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów). Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania […]

Czytaj dalej
3 sierpnia 2022
NSA: Cesjonariusz nie ma interesu prawnego do domagania się odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

W dniu 30 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów (I OPS 1/22), w której orzekł, że przelew wierzytelności odszkodowawczej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, nie prowadzi do powstania po stronie nabywcy odszkodowania (cesjonariusza) interesu prawnego w domaganiu się od organu administracji publicznej ustalenia należnego odszkodowania. W ocenie NSA źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (którym musi legitymować się podmiot inicjujący jakiekolwiek […]

Czytaj dalej
1 lipca 2022
Nowelizacja KRS – „newsletter KRS” zapobiegnie kradzieży spółek

21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na jej podstawie dokonana została jedna, ale jak się wydaje, dość istotna zmiana w funkcjonowaniu KRS. Wprowadzony został mechanizm automatycznego przesyłania informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS. Powyższe informacje będą automatycznie udostępniane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskaże numer podmiotu, którego dana informacja ma dotyczyć. […]

Czytaj dalej
1 lipca 2022
Nowe zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony

Coraz bliżej przyjęcia od dawna oczekiwanych zmian w Kodeksie Pracy. 3 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej  opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. Nowelizacja przewiduje wiele zmian m.in. w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. […]

Czytaj dalej
1 lipca 2022
Szybka ścieżka przekształcenia obiektów biurowych lub handlowych w obiekty mieszkalne coraz bliżej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pracuje nad projektem ustawy mającej na celu ułatwienie przekształceń obiektów biurowych lub handlowych w mieszkalne oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych. Obecnie, w przypadku tego typu obiektów, zmiana sposobu użytkowania (art. 71 Prawa budowlanego), wiążę się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, ponieważ, co do zasady, wymaga przebudowy niemalże całego obiektu (np. postawienia ścian działowych w celu wyodrębnienia lokali mieszkalnych). […]

Czytaj dalej
1 lipca 2022
Zwiększenie udziału społeczeństwa w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego – projekt reformy planistycznej

Od kilku miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii koordynuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie rozwiązań mających znacząco zwiększyć udział społeczeństwa w opracowywaniu i przyjmowaniu aktów planistycznych. Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowego rozdziału poświęconego partycypacji społecznej, którego przepisy mają formułować generalną zasadę, zgodnie z którą przygotowanie aktów planowania przestrzennego […]

Czytaj dalej
7 czerwca 2022
Zmiana umowy spółki zgłoszona po pół roku – bezskuteczna – uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III CZP 75/22), zgodnie z którą zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych. Powołana uchwała została podjęta w związku z pytaniem prawnym, skierowanym do Sądu Najwyższego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Sąd ten powziął wątpliwość, czy uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dotycząca […]

Czytaj dalej
7 czerwca 2022
Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – brak ryzyka utraty własności nieruchomości w przypadku przekształcenia spółki

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wśród zakładanych zmian znajduje się, m.in. wyraźne zniesienie prawa nabycia przez Skarb Państwa (w imieniu którego działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) własności nieruchomości rolnej, należącej do spółki, w przypadku jej przekształcenia. Obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje, zgodnie z którymi, w przypadku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego, KOWR może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości objętej jedną […]

Czytaj dalej