• en
  • fr
Blog

6 maja 2023
Umorzenie wierzytelności upadłego dłużnika powoduje wygaśnięcie hipoteki na cudzej nieruchomości

Umorzenie wierzytelności na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności – uchwałę w takim brzmieniu przyjęło dnia 4 kwietnia 2023 roku siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Czy w świetle tej uchwały hipoteka stanowi mniej skuteczne zabezpieczenie? Ww. uchwała została podjęta w wyniku sporu powstałego na tle […]

Czytaj dalej
6 maja 2023
Pełna cyfryzacja procesu budowlanego znacznie wcześniej?

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego jest cyfryzacja procesu budowlanego. Najbardziej istotne zmiany w tym zakresie dotyczą m.in. cyfryzacji dziennika budowy oraz tzw. Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Dziennik budowy stanowi jeden z najważniejszych elementów dokumentacji budowlanej, a umożliwienie jego prowadzenia w formie elektronicznej ma na celu ułatwienie i usprawnienie całej procedury budowlanej. Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość prowadzenia tego dokumentu w obu […]

Czytaj dalej
6 maja 2023
Drugi etap likwidacji prawa użytkowania wieczystego

Pod koniec marca bieżącego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to kolejny, po uwłaszczeniu właścicieli domów i lokali mieszkalnych, etap likwidacji prawa użytkowania wieczystego, obejmujący tym razem nieruchomości komercyjne. Wspomniana nowela umożliwi przedsiębiorcom wykup na własność nieruchomości przez nich wieczyście użytkowanych. Na tej zmianie skorzystają więc, przede wszystkim, właściciele biurowców czy centrów handlowych. Planowana reforma zakłada, że uwłaszczenie przedsiębiorców będzie następowało na ich […]

Czytaj dalej
6 maja 2023
Prawa właściciela zabytku

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6.12.2022 r. wydał postanowienie (sygn. II OSK 3843/19), w którym przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: „Czy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z § 14 i § 15 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej […]

Czytaj dalej
7 marca 2023
Pytanie prawne do NSA dotyczące legitymacji w ramach roszczeń dekretowych

RPO zwrócił się do NSA z pytaniem prawnym, aby ten rozstrzygnął, czy legitymację do złożenia wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej objętej działaniem tzw. Dekretu Bieruta przysługuje tylko właścicielowi budynku albo jego spadkobiercom czy również osobie, która nabyła prawa do nieruchomości budynkowej na podstawie tytułu szczególnego, np. umowy sprzedaży lub darowizny. W wyniku wejścia w życie Dekretu Bieruta, wszystkie nieruchomości gruntowe w Warszawie przeszły na własność miasta Warszawy, a dotychczasowym właścicielom […]

Czytaj dalej
7 marca 2023
Sprzedaż nieruchomości po rozwiązaniu umowy dożywocia rodzi obowiązek podatkowy

Na początku lutego NSA przesądził, że rozwiązanie umowy o dożywocie powoduje zwrotne nabycie nieruchomości przez osobę, na rzecz której ustanowione było dożywocie, które, w przypadku jej sprzedaży przez taką osobę przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rozwiązania umowy o dożywocie, rodzi obowiązek zapłaty podatku (PIT). Orzeczenie o sygn. II FSK 1748/20 zapadło na tle stanu faktycznego, w którym podatnik, w 2017 r., zawarł umowę, na podstawie której przeniósł udział w nabytej […]

Czytaj dalej
7 marca 2023
E-doręczenia – kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

E-doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Stanowi ona kolejny krok w stronę digitalizacji usług administracji publicznej. Jest to tzw. usługa zaufania, dająca bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych doręczonej korespondencji. Dedykowana jest zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, jak i dla urzędów lub organów administracji. W celu aktywacji usługi należy uzyskać adres do e-doręczeń, który jest adresem […]

Czytaj dalej
7 marca 2023
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W dniu 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE przedstawił opinię w sprawie polskiego kredytobiorcy „frankowego” przeciwko bankowi (sygn. C-520/21). Opinia Rzecznika jest korzystna dla kredytobiorcy, co wzbudziło nadzieje tysięcy Polaków, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. W ww. opinii Rzecznik wyraził zdanie, że w przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w umowie przez bank nieuczciwych warunków umownych, […]

Czytaj dalej
8 lutego 2023
Projekt ustawy mającej na celu ograniczenie hurtowego zakupu mieszkań

Rząd planuje wprowadzenie przepisów ograniczających tzw. hurtowe nabywanie lokali mieszkalnych. Projekt ustawy regulujący powyższą kwestię trafił w styczniu br. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii będące autorem projektu, przyjęcie takiej regulacji miałoby być odpowiedzią na problem pakietowego zakupu lokali mieszkalnych, które, w ocenie autorów projektu, może ograniczać dostęp osób fizycznych do lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. […]

Czytaj dalej
8 lutego 2023
Nowe zasady pracy zdalnej

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalona w dniu 1 grudnia 2022 r., została ogłoszona w dniu 6 lutego 2023 r. Główna zmiana wynikająca z nowelizacji polega na wprowadzeniu pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy, unormowanej w Kodeksie pracy. Nowelizacja uchyla przepisy w sprawie pracy zdalnej znajdujące się  dotychczas w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach […]

Czytaj dalej