• en
  • fr
Blog

3 listopada 2023
Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego.

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. W dniu 28 października 2023 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (pozostałe wejdą w życie odpowiednio z dniem 31 grudnia 2023 r. oraz z dniem 1 stycznia 2024 r.). Krytycy nowelizacji zwracają uwagę, że mocno ingeruje ona w prawa właścicieli gruntów. Nowelizacja wprowadziła definicję […]

Czytaj dalej
3 listopada 2023
SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W uchwale z dnia 17 października 2023 r. (III CZP 113/22) Sąd Najwyższy orzekł, iż „do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, stanowiącej […]

Czytaj dalej
3 listopada 2023
Rozszerzenie prawa pierwokupu KOWR w zakresie nabywania udziałów i akcji spółek kapitałowych.

Rozszerzenie prawa pierwokupu KOWR w zakresie nabywania udziałów i akcji spółek kapitałowych. 5 października 2023 r. weszła w życie ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933). Wprowadza ona wiele istotnych zmian dotyczących m.in. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („u.k.u.r.”), w tym zmiany zasad, przysługującego Krajowemu […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz.

Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz. W dniu 31.08.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła nowy tryb żądania przez użytkownika wieczystego nabycia od właściciela użytkowanego gruntu bez konieczności uzyskiwania […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta

Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta Prezydent podpisał specustawę o biogazowniach rolniczych. Głównym celem ustawy jest ułatwienie inwestycji w tego typu instalacje m.in. poprzez skrócenie czasu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB). Na wydanie PB organ będzie miał 45 dni, a nie jak obecnie 65 dni. Łatwiejsze ma być również pozyskiwanie warunków przyłączeniowych, które będą wydawane w terminie 90 dni od dnia złożenia […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych

Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych Właściciele lokali, którzy jednocześnie są przedsiębiorcami i wynajmują lokale najemcom na cele mieszkaniowe (o charakterze trwałym), mają powody do zadowolenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2023 r. (sygn. III FSK 250/23) potwierdził, że powinni oni płacić podatek od nieruchomości z tytułu ww. wynajmu według stawki od budynków mieszalnych (maksymalnie 0,51 zł za 1m2), a nie według stawki od budynków mieszkalnych lub […]

Czytaj dalej
13 września 2023
E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.?

E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.? Kilka miesięcy temu informowaliśmy o kolejnym przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych. Wskazywaliśmy wówczas, że termin rozpoczęcia realizowania usługi tzw. e-doręczeń dla pierwszej grupy podmiotów zależny jest od komunikatu właściwego ministra do spraw informatyzacji. Dnia 7 czerwca 2023 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw komunikat […]

Czytaj dalej
8 sierpnia 2023
Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Deweloperzy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji, powinni rozważyć przyspieszenie swoich działań w tym zakresie, ponieważ nowelizacja może w praktyce ograniczyć ich plany inwestycyjne. W aktualnym stanie prawnym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na czas nieokreślony. W stanie prawnym, który będzie […]

Czytaj dalej
2 sierpnia 2023
Decyzja o warunkach zabudowy – możliwość wydania tylko dla części działki ewidencyjnej

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2023 r. (II OSK 1751/22) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny opowiedział się za dopuszczalnością wydania decyzji o warunkach zabudowy dla części działki, na której ma powstać zabudowa, jeżeli fragment ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Kwestia, czy ustalenie warunków zabudowy odnosi się do obszaru całej działki ewidencyjnej objętej wnioskiem inwestora, czy możliwe jest wydanie decyzji WZ […]

Czytaj dalej
2 sierpnia 2023
KRK 2.0, czyli nowy teleinformatyczny Krajowy Rejestr Karny

18 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KRK (Krajowy Rejestr Karny), którego głównym elementem jest wprowadzenie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Ma on umożliwiać m.in. zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w KRK, a także uzyskiwanie informacji oraz składanie zapytań do KRK drogą elektroniczną, co, zdaniem projektodawców, zapewnić ma szybszą aktualizację, jak i sprawniejszy dostęp do danych znajdujących się w KRK. Co […]

Czytaj dalej