• en
  • fr
Blog

13 września 2023
Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz.

Nowa podstawa roszczenia użytkownika wieczystego o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej na jego rzecz. W dniu 31.08.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła nowy tryb żądania przez użytkownika wieczystego nabycia od właściciela użytkowanego gruntu bez konieczności uzyskiwania […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta

Specustawa o biogazowniach rolniczych podpisana przez prezydenta Prezydent podpisał specustawę o biogazowniach rolniczych. Głównym celem ustawy jest ułatwienie inwestycji w tego typu instalacje m.in. poprzez skrócenie czasu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB). Na wydanie PB organ będzie miał 45 dni, a nie jak obecnie 65 dni. Łatwiejsze ma być również pozyskiwanie warunków przyłączeniowych, które będą wydawane w terminie 90 dni od dnia złożenia […]

Czytaj dalej
13 września 2023
Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych

Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali mieszkalnych Właściciele lokali, którzy jednocześnie są przedsiębiorcami i wynajmują lokale najemcom na cele mieszkaniowe (o charakterze trwałym), mają powody do zadowolenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2023 r. (sygn. III FSK 250/23) potwierdził, że powinni oni płacić podatek od nieruchomości z tytułu ww. wynajmu według stawki od budynków mieszalnych (maksymalnie 0,51 zł za 1m2), a nie według stawki od budynków mieszkalnych lub […]

Czytaj dalej
13 września 2023
E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.?

E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.? Kilka miesięcy temu informowaliśmy o kolejnym przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych. Wskazywaliśmy wówczas, że termin rozpoczęcia realizowania usługi tzw. e-doręczeń dla pierwszej grupy podmiotów zależny jest od komunikatu właściwego ministra do spraw informatyzacji. Dnia 7 czerwca 2023 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw komunikat […]

Czytaj dalej
8 sierpnia 2023
Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Deweloperzy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji, powinni rozważyć przyspieszenie swoich działań w tym zakresie, ponieważ nowelizacja może w praktyce ograniczyć ich plany inwestycyjne. W aktualnym stanie prawnym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na czas nieokreślony. W stanie prawnym, który będzie […]

Czytaj dalej
2 sierpnia 2023
Decyzja o warunkach zabudowy – możliwość wydania tylko dla części działki ewidencyjnej

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2023 r. (II OSK 1751/22) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny opowiedział się za dopuszczalnością wydania decyzji o warunkach zabudowy dla części działki, na której ma powstać zabudowa, jeżeli fragment ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Kwestia, czy ustalenie warunków zabudowy odnosi się do obszaru całej działki ewidencyjnej objętej wnioskiem inwestora, czy możliwe jest wydanie decyzji WZ […]

Czytaj dalej
2 sierpnia 2023
KRK 2.0, czyli nowy teleinformatyczny Krajowy Rejestr Karny

18 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KRK (Krajowy Rejestr Karny), którego głównym elementem jest wprowadzenie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Ma on umożliwiać m.in. zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w KRK, a także uzyskiwanie informacji oraz składanie zapytań do KRK drogą elektroniczną, co, zdaniem projektodawców, zapewnić ma szybszą aktualizację, jak i sprawniejszy dostęp do danych znajdujących się w KRK. Co […]

Czytaj dalej
2 sierpnia 2023
Elektroniczny odpis z księgi wieczystej będzie miał moc równą wydrukowi takiego dokumentu wydawanego przez sąd

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który wpłynął do Sejmu w lipcu, moc dokumentów wydawanych przez sąd, tj. odpisów z ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, będą posiadały nie tylko wydruki takich dokumentów, jak to jest obecnie, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, za pomocą którego te wydruki są sporządzane. Ma to być możliwe dzięki zmianie treści art. 364 ust. […]

Czytaj dalej
6 maja 2023
Umorzenie wierzytelności upadłego dłużnika powoduje wygaśnięcie hipoteki na cudzej nieruchomości

Umorzenie wierzytelności na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności – uchwałę w takim brzmieniu przyjęło dnia 4 kwietnia 2023 roku siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Czy w świetle tej uchwały hipoteka stanowi mniej skuteczne zabezpieczenie? Ww. uchwała została podjęta w wyniku sporu powstałego na tle […]

Czytaj dalej
6 maja 2023
Pełna cyfryzacja procesu budowlanego znacznie wcześniej?

Jedną z najważniejszych zmian wynikających z projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego jest cyfryzacja procesu budowlanego. Najbardziej istotne zmiany w tym zakresie dotyczą m.in. cyfryzacji dziennika budowy oraz tzw. Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Dziennik budowy stanowi jeden z najważniejszych elementów dokumentacji budowlanej, a umożliwienie jego prowadzenia w formie elektronicznej ma na celu ułatwienie i usprawnienie całej procedury budowlanej. Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość prowadzenia tego dokumentu w obu […]

Czytaj dalej