• en
  • fr
Blog

8 listopada 2022
Zbycie nieruchomości jako działalność gospodarcza

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2022 r., sygn. II FSK 438/20 rozstrzygnął spór, czy przychód osiągnięty przez skarżącego, będącego osobą fizyczną z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych należy zakwalifikować jako źródło przychodu z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („u.p.d.o.f.”), czy jako źródło przychodu ze zbycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt […]

Czytaj dalej
8 listopada 2022
Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły stać się użytkownikami wieczystymi gruntów pod budynkami

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad projektem ustawy, mającej na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów należących do Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, na których spółdzielnie mieszkaniowe wzniosły budynki bez trwałego tytułu prawnego do tych gruntów. Projektowana ustawa ma przyznawać spółdzielniom mieszkaniowym roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, wzniesionych przez spółdzielnie lub ich poprzedników po dniu 5 grudnia 1990 […]

Czytaj dalej
8 listopada 2022
Organ zarządzający drogą nie musi zapewniać dojazdu do drogi głównej

Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 13 października 2022 roku rozstrzygnął sprawę, która dotyczyła sporu właścicielki nieruchomości położonej przy drodze krajowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Właścicielka nieruchomości wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej na jej nieruchomość, na której, po wykonaniu zjazdu, zamierzała podjąć działalność handlową. GDDKiA odmówiła wydania zezwolenia wskazując, że droga w sąsiedztwie której znajduje się ww. […]

Czytaj dalej
8 listopada 2022
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – kogo obejmuje ochrona?

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny („DFG”) został powołany na mocy tzw. nowej ustawy deweloperskiej, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku. Stanowi on dodatkową formę zabezpieczenia środków nabywców lokali mieszkalnych lub domów zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. Wypłata środków z DFG uruchamiana jest w sytuacji upadłości dewelopera, banku, bądź odstąpienia od umowy przez najemcę z powodu konkretnych okoliczności wskazanych w ustawie, jak np. brak usunięcia przez dewelopera w terminie […]

Czytaj dalej
1 października 2022
Spółka cywilna w CEiDG – projekt nowych rozwiązań

Spółka cywilna jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form prowadzenia działalności gospodarczej. W istocie nie jest ona spółką w rozumieniu prawa handlowego, a jedynie umową pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Mimo iż spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu prawa, posiada ona odrębny od wspólników NIP i REGON. Obecnie brak jest miejsca, w którym powszechnie dostępne byłyby kompleksowe informacje na temat spółek cywilnych. […]

Czytaj dalej
1 października 2022
Pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracownika

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy, które mają umożliwić pracodawcom kontrolowanie trzeźwości pracowników ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Możliwość prowadzenia kontroli trzeźwości oraz jej zasady pracodawca będzie mógł wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia […]

Czytaj dalej
1 października 2022
Zmiana pozwolenia na budowę tylko w stosunku do robót jeszcze niewykonanych

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2022 r. (II OSK 1721/19) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, o której mowa w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, może dotyczyć istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego tylko wówczas, jeżeli nie zostały one jeszcze dokonane przez inwestora. Tym samym NSA potwierdził dotychczasowe stanowisko judykatury, iż ww. przepis, tak jak cały art. 36a Prawa budowlanego, nie może […]

Czytaj dalej
1 października 2022
Wiążące polecenie – nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Od 13 października 2022 r. zacznie obowiązywać nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego porządku prawnego nieznane dotychczas rozwiązania w zakresie funkcjonowania koncernów (holdingów). Spośród szeregu nowych rozwiązań najistotniejszym wydaje się możliwość wydawania spółce zależnej przez spółkę dominującą tzw. wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki zależnej. Nowelizacja określa również warunki, od których uzależnione będzie wydanie wiążącego polecenia. Będzie ono mogło zostać […]

Czytaj dalej
7 września 2022
Obowiązek zwrotu dodatkowych opłat nakładanych na kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

15 sierpnia 2022 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jej istotą jest wprowadzenie przepisu nakazującego bankom dokonywanie zwrotu dodatkowych opłat, które nakładane są na kredytobiorców w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Taka praktyka banków tłumaczona jest tym, że do czasu wpisu banki ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu. Jak […]

Czytaj dalej
7 września 2022
Kluczowe wyroki NSA dotyczące reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

29 sierpnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując cztery skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających decyzje Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, wydał orzeczenia, które, w niektórych przypadkach mogą mieć wpływ na pewność obrotu nieruchomościami w Warszawie. Rozstrzygnięcia NSA dotyczą nieruchomości przejętych przez gminę m.st. Warszawy na podstawie tzw. dekretu Bieruta, w odniesieniu do których prawa i roszczenia przysługujące spadkobiercom ich poprzednich właścicieli zostały […]

Czytaj dalej