Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy sprzedaży lokalu.