E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.?

E-doręczenia – kogo obejmie obowiązek ich stosowania od 10 grudnia 2023 r.?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o kolejnym przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych. Wskazywaliśmy wówczas, że termin rozpoczęcia realizowania usługi tzw. e-doręczeń dla pierwszej grupy podmiotów zależny jest od komunikatu właściwego ministra do spraw informatyzacji. Dnia 7 czerwca 2023 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku, który na dzień rozpoczęcia ww. obowiązku wskazuje datę 10 grudnia 2023 roku. Przypomnieć należy, że e-doręczenia to usługa będąca elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Umożliwiać ona będzie elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji zarówno osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom, jak i podmiotom publicznym.

Jak wskazywaliśmy wcześniej, ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje stopniowe wprowadzanie obowiązku korzystania z e-doręczeń dla poszczególnych podmiotów. Zgodnie z ww. komunikatem Ministra Cyfryzacji, od dnia 10 grudnia 2023 r. obowiązkiem stosowania e-doręczeń zostanie objęta pierwsza grupa podmiotów, do której należą podmioty publiczne, m.in.: organy administracji rządowej, inne organy władzy publicznej (w tym organy kontroli państwowej i ochrony państwa), ZUS, KRUS, NFZ, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty niepubliczne takie jak osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze), radcy Prokuratorii Generalnej RP wykonujący czynności służbowe.

Ponadto obowiązek stosowania e-doręczeń obejmie wszystkie podmioty niepubliczne wpisywane do KRS od dnia 10 grudnia 2023 r. Aby korzystać z doręczeń elektronicznych należy założyć adres do takich doręczeń. Dla osób, które nie posiadają takiego adresu przewidziana została usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa. Polega ona na tym, że urząd wysyła dokument elektroniczny, który trafia na pocztę, gdzie jest drukowany i wysyłany do adresata.

Co ciekawe, ustawa regulująca kwestię doręczeń elektronicznych nie przewiduje sankcji za brak dostosowania się do ww. obowiązku stosowania e-doręczeń. Z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać jednak można, iż wobec stopniowego przechodzenia przez kolejne podmioty na komunikację za pośrednictwem e-doręczeń, te podmioty, które nie będą posiadały skrzynki do doręczeń elektronicznych, napotkają w praktyce na liczne trudności w swojej działalności. Zgodnie z ustawą o e-doręczeniach, kolejnymi podmiotami, które od 1 stycznia 2024 roku zostaną objęte obowiązkiem korzystania z e-doręczeń, będą podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 roku, a zatem już we wniosku o wpis do ewidencji konieczne będzie podanie adresu do e-doręczeń.

Mając na uwadze dotychczasowe kilkukrotne przesuwanie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących e-doręczeń, nie można z całą stanowczością stwierdzić, że obecnie określone terminy objęcia obowiązkiem stosowania e-doręczeń następnych grup podmiotów zostaną utrzymane. O każdej ewentualnej zmianie w powyższym temacie będziemy Państwa informować w naszych kolejnych publikacjach.