E-doręczenia – kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

E-doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Stanowi ona kolejny krok w stronę digitalizacji usług administracji publicznej. Jest to tzw. usługa zaufania, dająca bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych doręczonej korespondencji. Dedykowana jest zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, jak i dla urzędów lub organów administracji. W celu aktywacji usługi należy uzyskać adres do e-doręczeń, który jest adresem stałym, tzn. nie zmieni się on nawet w przypadku zmiany adresu faktycznego zamieszkania lub siedziby danego podmiotu. Adres ten, po jego aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, stanie się adresem do korespondencji urzędowej, wobec czego urzędy korzystające z usługi będą przesyłały korespondencję wyłącznie na ten elektroniczny adres. Co istotne, ustawa regulująca kwestie doręczeń elektronicznych została uchwalona już 18 listopada 2020 r. Od tego czasu była jednak wielokrotnie zmieniana, w wyniku czego wejście w życie usługi e-doręczeń w pełnym zakresie i w odniesieniu do wszystkich podmiotów jest konsekwentnie odkładane w czasie. Dla osób zakładających działalność gospodarczą za pośrednictwem CEiDG od początku lutego bieżącego roku miał istnieć obowiązek wskazania adresu e-mail do elektronicznej komunikacji z urzędami. W wyniku niedawnej zmiany ustawy, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2024 r. Jak wskazaliśmy wcześniej, nie jest to pierwsza zmiana przepisów ustawy przesuwająca wprowadzenie tej usługi. W pierwotnym brzmieniu ustawy, organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy miały być zobowiązane do stosowania przepisów dot. e-doręczeń od 1 października 2021 roku. Obecnie, w wyniku nowelizacji z maja ubiegłego roku, termin na rozpoczęcie realizowania usługi e-doręczeń przez ww. organy uzależniony jest od komunikatu właściwego ministra do spraw informatyzacji. A zatem, kiedy minister uzna, że system e-doręczeń spełnia wymagania i jest sprawny, ogłosi w Dzienniku Ustaw komunikat określający termin jego wdrożenia. Ustawa w obecnym brzmieniu daje czas na przygotowanie systemu do końca 2023 roku. Ponadto, komunikat ministra musi zostać ogłoszony co najmniej 90 dni przed wdrożeniem systemu. Należy przy tym zaznaczyć, że ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje odmienne terminy wejścia w życie przepisów dot. stosowania systemu e-doręczeń dla poszczególnych podmiotów. I tak, organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy zaczną korzystać z e-doręczeń w terminie ogłoszonym przez ministra (termin ten nie może być późniejszy ), jednostki samorządu terytorialnego od 1 października 2029 r., sądy i trybunały, a także komornicy, prokuratura i organy ścigania od 1 października 2029 r., natomiast pozostałe podmioty publiczne od 1 stycznia 2025 r. W odniesieniu zaś do przedsiębiorców, od dnia 1 stycznia 2024 r. nowo zarejestrowane podmioty w CEIDG będą miały obowiązek podania adresu do e-doręczeń we wniosku o wpis do ewidencji, a dla podmiotów wpisanych do CEiDG przed tą datą posiadanie adresu do e-doręczeń będzie obowiązkiem od dnia 1 października 2026 r. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą musieli natomiast podać adres do e-doręczeń w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w , o którym mowa powyżej (a więc najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2024 r.). Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której, w wyniku kolejnych nowelizacji, ww. terminy rozpoczęcia funkcjonowania systemu e-doręczeń przestaną być aktualne.