Elektroniczny odpis z księgi wieczystej będzie miał moc równą wydrukowi takiego dokumentu wydawanego przez sąd

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który wpłynął do Sejmu w lipcu, moc dokumentów wydawanych przez sąd, tj. odpisów z ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, będą posiadały nie tylko wydruki takich dokumentów, jak to jest obecnie, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, za pomocą którego te wydruki są sporządzane. Ma to być możliwe dzięki zmianie treści art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu, w przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a wydruki ww. dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Nowelizacja przewiduje takie sformułowanie treści ww. przepisu, zgodnie z którym możliwe będzie pobranie tych dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych pozwalających na samodzielne sporządzenie wydruków. Tym samym moc dokumentów wydawanych przez sąd będą posiadały nie tylko wydruki, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, za pomocą którego te wydruki są sporządzane.

Projektowane rozwiązanie wprowadzi możliwość załączenia takiego dokumentu elektronicznego jako załącznika do wniosku wnoszonego do organu administracji publicznej w postaci elektronicznej. Taka zmiana, stanowiąca kolejny krok w kierunku informatyzacji usług administracyjnych, powinna znacząco usprawnić i ułatwić postępowanie przed organami administracji publicznej.

Projekt ustawy, która ma wprowadzić ww. zmiany, znajduje się obecnie na etapie konsultacji sejmowych.