KRK 2.0, czyli nowy teleinformatyczny Krajowy Rejestr Karny

18 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KRK (Krajowy Rejestr Karny), którego głównym elementem jest wprowadzenie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Ma on umożliwiać m.in. zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w KRK, a także uzyskiwanie informacji oraz składanie zapytań do KRK drogą elektroniczną, co, zdaniem projektodawców, zapewnić ma szybszą aktualizację, jak i sprawniejszy dostęp do danych znajdujących się w KRK. Co ważne, pozostawiono możliwość składania zapytań o udzielenie informacji z KRK w postaci formularza papierowego dla osób fizycznych (poprzez osobiste stawiennictwo albo poprzez nadesłanie drogą pocztową).

Zgodnie z projektem, każde zaświadczenie z KRK ma być wydawane w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego pieczęcią elektroniczną, a wydruk takiego dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu. KRK 2.0 ma być w pełni zintegrowany z systemem teleinformatycznym rejestru PESEL. Pozwoli to na weryfikację danych identyfikujących osobę już na etapie przekazywania dokumentów do rejestru karnego oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości postępowań wyjaśniających prowadzonych w celu ustalenia prawidłowych danych. Ponadto nowe przepisy mają przyznać prawo do uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych co do zasady każdemu, bez konieczności wskazywania, czy i na potrzeby jakiego postępowania dana informacja jest uzyskiwana. To z kolei wyeliminuje konieczność badania uprawnienia podmiotu do wnioskowania o taką informację. Jak wynika z uzasadnienia projektu, z uwagi na zakres oraz liczbę projektowanych zmian, uznano, iż bardziej zasadne będzie opracowanie projektu nowej ustawy, która zastąpi obecnie obowiązującą, niż wprowadzanie nowelizacji. Całość proponowanych rozwiązań ma znacząco usprawnić działanie Krajowego Rejestru Karnego i poprawić jego funkcjonalność.

Aktualnie, w związku z przyjęciem projektu ustawy przez Radę Ministrów, oczekuje on na skierowanie do prac legislacyjnych w Sejmie.