Nowa data stosowania e-doręczeń przez pierwszą grupę podmiotów.

Nowa data stosowania e-doręczeń przez pierwszą grupę podmiotów.

E-doręczenia, czyli usługa będąca elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, zbliża się wielkimi krokami. Umożliwiać ona będzie elektroniczne wysyłanie i odbieranie korespondencji, zarówno osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom, jak i podmiotom publicznym. Obowiązek stosowania e-doręczeń wprowadzany będzie stopniowo dla poszczególnych grup podmiotów, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Termin rozpoczęcia realizowania tej usługi dla pierwszej grupy podmiotów jest uzależniony od komunikatu właściwego ministra do spraw informatyzacji. Jak informowaliśmy w naszej poprzedniej publikacji dot. e-doręczeń, termin ten, zgodnie z poprzednim komunikatem Ministra Cyfryzacji, został ustalony na dzień 10 grudnia 2023 r.

Jednakże 23 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowany został nowy komunikat, zgodnie z którym ww. termin ulega przesunięciu na dzień 30 grudnia 2023 r., a zatem to od tej daty obowiązkiem stosowania e-doręczeń będą objęte pierwsze podmioty. Należą do nich podmioty publiczne, m.in.: organy administracji rządowej, inne organy władzy publicznej, ZUS, KRUS, NFZ, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty niepubliczne takie jak osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze). Ponadto obowiązek stosowania e-doręczeń obejmie wszystkie podmioty niepubliczne wpisywane do KRS od dnia 30 grudnia 2023 roku.

Przypominamy, iż w celu korzystania z doręczeń elektronicznych konieczne jest założenie adresu do takich doręczeń. Co prawda za brak dostosowania się do ww. obowiązku stosowania e-doręczeń przepisy w obecnym brzmieniu przewidują nie przewidują żadnych sankcji, jednakże wobec stopniowego przechodzenia przez kolejne podmioty na elektroniczną formę doręczeń (w szczególności podmioty publiczne), te podmioty, które nie będą ich stosować, z pewnością napotkają w praktyce na liczne trudności. Mając na uwadze dotychczasowe kilkukrotne przesuwanie terminu wejścia w życie obowiązku dot. stosowania e-doręczeń, w tym ww. zmianę w związku z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 listopada br., nie można z całą stanowczością stwierdzić, że obecnie określone terminy stosowania e-doręczeń następnych grup podmiotów zostaną utrzymane.

O ewentualnych kolejnych zmianach terminu będziemy Państwa informować w naszych kolejnych publikacjach. Ponadto zachęcamy Państwa do bieżącego monitorowania harmonogramu wprowadzania obowiązku stosowania e-doręczeń, dostępnego pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram.