SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

SN: Wyodrębniona geodezyjnie działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha nie podlega reglamentacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W uchwale z dnia 17 października 2023 r. (III CZP 113/22) Sąd Najwyższy orzekł, iż „do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, stanowiącej działkę o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie przedmiotowe zawarte w art. 1a pkt 1b tej ustawy”. Wyrażony w ww. uchwale pogląd SN ma doniosłe znaczenie. Zgodnie bowiem z art. 1a pkt 1b wskazanej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha.

W konsekwencji, obrót działką, która w wyniku podziału geodezyjnego będzie mieć powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha będzie zdecydowanie łatwiejszy. Po pierwsze, taka działka będzie mogła być nabyta przez każdy podmiot, a nie tylko przez rolnika indywidualnego. Ponadto nabywca takiej nieruchomości rolnej nie będzie miał również obowiązku prowadzenia na niej gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia. Będzie mógł ją zbyć lub oddać w posiadanie innym podmiotom, bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR, nie czekając na upływ pięcioletniego terminu.