Zmiana warunków technicznych dla budynków

Zmiana warunków technicznych dla budynków?

Dnia 1 sierpnia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwotnie zmiany miały obowiązywać już od dnia 1 kwietnia 2024 roku, jednak ustawodawca zdecydował się wydłużyć vacatio legis nowelizacji, aby umożliwić inwestorom ukończenie inwestycji będących w toku. Rozporządzenie nowelizujące ma na celu przede wszystkim walkę z tzw. „patodeweloperką”. Do najważniejszych zmian, jakie wprowadza ww. nowelizacja zaliczyć można m.in.:

  • wprowadzenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego – w nowoprojektowanych budynkach minimalna powierzchnia dla takiego lokalu nie będzie mogła być mniejsza niż 25 m2, przy czym lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły być sytuowane na parterze i 1. piętrze budynku, jeżeli będzie zapewniony do nich dostęp z zewnątrz,
  • zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (o wysokości powyżej 4 kondygnacji) budowanymi na sąsiednich działkach – po nowelizacji konieczne będzie zachowanie odległości co najmniej 5 m,
  • wprowadzenie minimalnej odległości pomiędzy ścianami budynków magazynowych lub produkcyjnych o powierzchni powyżej 1000 m2 a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego – co najmniej 30 m,
  • wprowadzenie wymagań dot. przegród między balkonami – obowiązek stosowania przegród o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz przepuszczalności światła,
  • wprowadzenie obowiązku wykonania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pomieszczenia gospodarczego o minimalnej pow. 15m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych,
  • podniesienie wymagań w odniesieniu do placów zabaw dla dzieci,
  • doprecyzowanie minimalnych wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej lokali mieszkalnych.

Doceniając cel tych zmian z punktu widzenia komfortu użytkowników, już na pierwszy rzut oka widać, że spowodują one także wzrost kosztów, zmniejszą dopuszczalną osiągalną PUM dla części nieruchomości, a w konsekwencji będą stanowić kolejny czynnik wzrostu cen lokali.